[flash]
[flash]

Monitoring Powiatowych oraz Miejskich/Gminnych Funduszy Ochrony ¦rodowiska

Przeprowadzono analizę zasad przyznawania dotacji przez Powiatowe oraz Miejskie/Gminne Fundusze Ochrony ¦rodowiska pod k±tem spójno¶ci z innymi funduszami krajowymi oraz dostępnymi na lata 2007-2013 funduszami unijnymi. Analizie poddano 459 funduszy, w tym powiatowe, miejskie i gminne.

Utworzono bazę internetow± projektów finansowanych przez Powiatowe oraz Miejskie/Gminne FO¦. Wykorzystano do tego istniej±cy wortal www.zielonewrota.pl/ekoprojekty, poprzez budowę nowego panelu do wprowadzania informacji. W celu pozyskania informacji o projektach dofinansowanych przez FO¦ do wszystkich miast, gmin i powiatów w Polsce wysłano pismo z pro¶b± o przysłanie opisów projektów dofinansowanych w ci±gu ostatnich 3 lat. Do końca roku 2008 wpłynęło około 2000 opisów projektów, które zamieszczono w internetowej bazie. Jest to obecnie największa baza opisów projektów proekologicznych w Polsce.

Realizator:
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group

Partnerzy
-

¬ródło finansowania
Fundacja Fundusz Współpracy

Termin realizacji
2008


 


Działalno¶ć Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka