[flash]
[flash]

Zasada ekorozwoju w procesie wdrażania funduszy europejskich w Polsce

Celem projektu było przygotowanie przedstawicieli NGO w Panelach Ekspertów, Komitetach Sterujących i Komitetach Monitorujących, łączników regionalnych oraz specjalistów programu Euro-ngo do respektowania zasady ekorozwoju przy ocenie oraz tworzeniu projektów finansowanych ze środków unijnych, jak też przygotowanie ngo do partnerstwa pozarządowo-publiczno-prywatnego.

Opis:
Etapy projektu:
- przeprowadzenie szkolenia – zrównoważony rozwój w projektach do FS.
- przeprowadzenie 4 dwudniowych szkoleń na temat tworzenia i finansowania grup partnerskich oraz przygotowywania i wdrażania projektów,
- praca Grupy Roboczej złożonej z 6 przedstawicieli czołowych ekologicznych organizacji pozarządowych (4 warsztaty) – opracowanie modelowej koncepcji uruchomienia, działania i finansowania ośrodka edukacji ekologicznej,
- publikacja „Standardy działania ośrodków edukacji ekologicznej”,
- broszura „Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”,
- ogólnopolskie sympozjum „Zrównoważony rozwój w projektach do Funduszy Strukturalnych UE”, Warszawa,

Realizator
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group

Partnerzy
Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju, Wrocław
Saechsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Dresden

Źródło finansowania
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Komisja Europejska, DG Education and Culture

Okres realizacji
2005-2006

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka