[flash]
[flash]

„Moje Środowisko – program międzyprzedmiotowej edukacji gimnazjalnej”

Program miedzyprzedmiotowej edukacji gimnazjalnej "Moje środowisko" powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie szkół na kompleksową pomoc we wdrażaniu ścieżek edukacyjnych, wprowadzaniu interdyscyplinarnych treści do poszczególnych przedmiotów nauczania, nauki o otaczającym świecie jako całości powiązanej siatką wewnętrznych zależności i oddziaływań. Tak jak funkcjonują ekosystemy.

Publikacja do pobrania: Link

Program "Moje środowisko" wykorzystując międzyprzedmiotową ścieżkę edukacji ekologicznej jako element porządkujący, pokazuje jak wprowadzić pozostałe ścieżki edukacyjne do programu nauczania w zorganizowany i spójny koncepcyjnie sposób.
Realizacja Programu pozwala nauczycielowi wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności. Umożliwia kształtowanie racjonalnego podejścia uczniów do rzeczywistości, wyboru należnego miejsca w otaczającym świecie, zwiększenie efektywności kształcenia, rozwijanie zainteresowań oraz aktywne współuczestnictwo w kształtowaniu i ochronie środowiska.

Szkoła realizując Program "Moje środowisko" uzyskuje, m.in.:
- Udokumentowaną realizację ścieżek edukacyjnych.
- Podniesienie efektywności nauki o ochronie środowiska.
- Wsparcie doskonalenia nauczycieli do awansu zawodowego.
- Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w otoczeniu.

W Programie "Moje środowisko" ekologiczna ścieżka edukacyjna koreluje interdyscyplinarne treści międzyprzedmiotowe, obejmując ścieżki edukacyjne:
- Edukacja filozoficzna.
- Edukacja prozdrowotna.
- Edukacja ekologiczna.
- Edukacja czytelnicza i medialna.
- Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie.
- Obrona cywilna.
- Edukacja europejska.
- Kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej.

Za realizację ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów. Do własnych programów włączają odpowiednio treści danej ścieżki.
Koncentrując się na zagadnieniach przedmiotowych, nauczyciele często pobieżnie traktuja treści ścieżek bądź nie widzą ich znaczenia i miejsca w programie dydaktycznym szkoły. Często dochodzi do sytuacji w których nauczyciel, np. nauk humanistycznych nie posiada dostatecznej wiedzy o sposobie wdrażania treści ekologicznych czy pro zdrowotnych, brakuje mu odpowiednich metod ich wdrażania, a więc ogranicza się jedynie do wymienienia w rozkładzie nauczania.


 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka