[flash]
[flash]

„Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Broszura ma na celu zwięzłe przedstawienie problematyki działań partnerskich w praktycznym ujęciu, pokazując również wady, ale przede wszystkim zdecydowanie przeważające zalety działania w tego typu formule.

Publikacja do pobrania: http://www.eko.pb.bialystok.pl/fundusze/

Obszerną część broszury poświęcono zasadzie zrównoważonego rozwoju – jednej z trzech podstawowych wartości Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013 i jednocześnie jednej z zasad horyzontalnych unijnych Funduszy Strukturalnych. Na poziomie wdrożeniowym określa go Agenda 21, będąca kwintesencją partnerskich działań na rzecz lokalnego rozwoju. Pozyskiwanie środków i działania na rzecz lokalnych społeczności okazują się wielokrotnie skuteczniejsze jeśli prowadzone są we współpracy kilku partnerów, którzy uzupełniają się kompetencjami, możliwościami i zasobami. Te gminy które zdecydowały się już na uczestnictwo w projektach przygotowanych przez organizacje pozarządowe wiedzą jakie płyną z tego korzyści. Część z nich wie również, że może to rodzić komplikacje czy problemy w przypadku współpracownika o nieodpowiednich kwalifikacjach czy niepoważnym podejściu do realizowanych wspólnie działań. Podobne szanse i zagrożenia dostrzegają organizacje pozarządowe, dla których współpraca z samorządami lokalnymi może przynieść wymierne korzyści. Współpraca międzysektorowa instytucji samorządowych i pozarządowych niesie wielkie szanse (szczególnie w świetle następnego okresu programowania 2007–2013), ale też wiązać się może z realnymi zagrożeniami.


 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka