[flash]
[flash]

„Mała ojczyzna – program edukacji regionalnej”

Program „Mała ojczyzna” stanowi dopełnienie programu „Ekologiczna Edukacja Przedszkolna”, wychodząc z założenia że kultura stanowi nieodłączną cześć natury, a bez poznania swojego dziedzictwa i zrozumienia jego wartości skuteczna ochrona środowiska na poziomie lokalnym jest niemożliwa.

Publikacja do pobrania: Link

W publikacji zawarto scenariusze sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem klechd, obrzędów, zwyczajów i tradycji Podlasia oraz uproszczone wersje tańców regionalnych, pieśni i przyśpiewki ludowe oraz porzekadła. Dla nauczycieli chcących poszerzyć swoją wiedzę o regionie, także wiele informacji o historii, folklorze, przyrodzie i gwarze ludowej. Uniwersalny schemat działań edukacyjnych może stanowić inspirację do analogicznych zajęć z wykorzystaniem treści ludowych w innych regionach Polski.

Trafiając do rąk nauczycieli, pozycja ta ma za zadanie rozpropagowanie wśród nich, dzieci i ich rodziców idei edukacji regionalnej. Łączy się ona ściśle z edukacją ekologiczną poprzez budowanie empatii z otoczeniem, poczucia dumy z „małej ojczyzny” oraz podstaw pojęć społecznych i przyrodniczych. We współczesnym świecie często jesteśmy świadkami zagubienia człowieka jako istoty społecznej i jako współużytkownika zasobów Ziemi. Z kolei istnienie więzi z szeroko rozumianym środowiskiem (przyrodniczym i kulturowym) pozwala zachować tożsamość, odnaleźć „własne” miejsce oraz działać na rzecz najbliższego środowiska i jego ochrony. Odwołując się do więzi łączących człowieka z najbliższą okolicą (małą ojczyzną) włączamy korzystających z niniejszego programu (nauczycieli, dzieci i rodziców) do edukacji ekologicznej (rozumianej jako styl życia)1 i edukacji regionalnej (poszanowanie własnego dziedzictwa).


 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka